Изисквания към материала

Ред за приемане на тъканен материал за изследване в лаборатория по клинична и молекулярна патология „ТРАНСХЕЛИКС“

Заявяващият лекар, респ. пациентът, желаещ изследване е нужно да предостави наличния тъканен материал (в парафиново блокче или в буфериран неутрален формалин), заедно с придружаващите го стъкла и медицинска документация (епикриза, протоколи и др.) както и с попълнено от специалист искане за изследване с точно описание на хистологичния материал, подлежащ на изследване.

Когато тъканният материал постъпва във формалин, следва изпращащият лекар да се увери и удостовери със съответни означения по контейнера и/или в заявката за изследване, че:

1. Времето, през което тъканите са престояли в операционната и нефиксирани, респ. изложени на исхемия, е било максимално кратко и не по-дълго от 1 час!

2. Тъканният материал не е префиксиран, т.е. престоял във формалин за повече от 48 часа, а за малките биопсии от 6 до 24 часа!

3. Съотношението на обем/тъкан към обем/формалин да е поне 1:3!

4. Използваният разреден и буфериран неутрален формалин е контролиран от квалифициран персонал!

Време за получаване на резултат от изследването:

Обикновено, окончателният протокол с резултат/диагноза ще бъде готов в рамките на 10 (десет) работни дни от приемането на материала в лабораторията. В случаи, при които се изисква разширяване на изследването е възможно този срок да бъде удължен.