EGFR

Китът AmoyDx за определяне на EGFR мутации е чувствителен и селективен тест за определяне на най-информативните соматични мутации в гена на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR). Този кит се използва клинично за подбор на пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином, които е най-вероятно да отговорят на лечение с Gefitinib или Erlotinib.

С кита EGFR се тестват общо 29 мутации в осем PCR епруветки, включително активиращите и резистентни мутации. Наличието на активиращи мутации показва предсказан отговор към EGFR-тергетни лекарства при налични мутации. Ако туморната тъкан има резистентни мутации тя няма да отговори на лечение, предназначено да инхибира EGFR сигналните пътища.

Американското дружество по клинична онкология (ASCO) препоръчва туморът на пациентите с недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC), за които влиза в съображение лечение с EGFR TKI (пациенти, които преди това на са били лекувани с химиотерапия или с EGFR TKI) да бъде изследван за EGFR мутации, с цел определяне дали EGFR TKI или химиотерапия е подходящото лечение като първа линия. 

Европейският комитет за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръчва статусът на EGFR мутациите да бъде определен при пациенти с метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб.

 

Новини

14
Февруари

Коронавирус