EndoPredict

Като първия одобрен, втора генерация генно-експресионен тест в Европа, EndoPredict се различава от по-старите тестове със сигурност по значими начини:

Ясно разделяне на висок и нисък риск

EndoPredict е първия тест, който отчетливо определя всички пациентки във високорискова или нискорискова група. Това разделение предлага ясна база за решение за избор на лечение. Тестовете от първа генерация нямат възможност ясно да разделят двете рискови групи една от друга, поради което определят и група с междинен риск. В многои случаи тези тестове не дават възможност да се получат ясни препоръки за избор на лечение.  

Определяне на риск от късни метастази

EndoPredict е първия генно-експресионен тест, който може да определи също и риска от късни метастази. Хормон-рецептор позитивният и HER2/neu негативният карцином на гърдата по специално може да метастазира и след петата и до десетата година. Поради това лекарите често съветват за удължена анти-хормонална терапия  за до 10 годишен период. При пациенти с нисък риск, включително за късни метастази, пет-годишната антихормонална терапияи може да е достатъчна.

Хибридна оценка: допълнителни клинични данни се използват стандартно

EndoPredict прави задълбочена оценка на тумора. Математическа формула свързва молекулярната EP оценка с туморната големина и статуса на лимфните възли в оценка EPclin. Това води до висока надеждност на лечението.

Може да се извършва на място – резултатите са налични бързо

Като тест от втора генерация, EndoPredict е първият тест, който може да се извърши на място в местна патологична лаборатория. Не е нужно да бъде изпращан в централизирана лаборатория в друга страна. Резултатът от теста в идеалния случай ще е готов в рамките на един ден, което означава, че пациентът няма да чака дълго и да бави лечението.  

Специално разработен за хормон-рецептор позитивни, HER2/neu негативни карциноми на гърдата

Нови открития в общата туморна биология са допринесли за разработването на теста. Само хормон-рецептор позитивни и HER2 негативни туморни материали са използвани във валидационните проучвания, в които са идентифицирани точните гени от интерес.  

Дава допълнителна информация

До сега, само за EndoPredict е доказано, че дава допълнителна информация в добавка на това, което е определено в настоящите ръководства.

 

За повече информация: www.endopredict.com, www.sividon.com, http://www.myriadgenetics.eu/products/endopredict/

Д-р Б. Петров – тел: +359 (0) 88 943 1027