KRAS

KRAS и  NRAS протеините са GTP-ази и едни от ключовите молекули в низходящия сигнален път на епидермалния растежен фактор рецептор (EGFR). RAS протеините предават сигнали от мембранно-свързаните рецептори чрез различни низходящи ефекторни пътища и поради това засяга фундаметални процеси в клетката, включително пролиферация, апоптоза и диференциация. Общо, активиращите мутации в KRAS гените са с честота 15~30% при белодробен карцином и  20~50% при карцином на дебелото черво, а NRAS гените са с честота 13-25% при малигнен меланом, 1-6% при колоректален карцином и 1% при белодробен карцином, предимно в екзони 2, 3 и 4.

Мутационният статус на KRAS и  NRAS  гените е съотносим към първична лекарствена резистентност при колоректален карцином и недребноклетъчен белодробен карцином, лекувани с EGFR инхибитори/тирозин-киназни инхибитори. Пациенти с немутирал („див тип“) KRAS ген могат да се възползват от Erbitux (Cetuximab) или Vectibix (Panitumumab), докато пациенти с мутирал KRAS ген показват лош отговор към това лечение. Европейската Агенция по Лекарствата и Американската Агенция за Храните и Лекарствата е одобрила изследването на KRAS ген мутационния статус преди преценка за полза от таргетните лекарствата  Erbitux и Vectibix при лечението на колоректалния карцином.  

AmoyDx® KRAS и  NRAS мутационните китове са високо чувствителен тестове за точно идентифициране на 19 KRAS и 16 NRAS мутации в кодони 12, 13, 59, 61, 117 и 146 на екзони 2,3 и 4 на KRAS/ NRAS гените в проби от човешка тъкан. 

Новини

14
Февруари

Коронавирус