Молекулярни изследвания

Лаборатория по молекулярна и клинична патология към МЦ ТРАНСХЕЛИКС извършва следните молекулярно-патологични изследвания:

Колоректален карцином

Гастро - интестинален стромален тумор (GIST)

  • KIT мутации - екзони 9,11,13,17
  • PDGFRA мутации при GIST

Глиома

Белодробен карцином

Малигнен меланом

Сарком

  • EWSR1/FLI1 и EWSR1/ERG транслокации (Ewing Sarcoma)
  • EWSR1 (22q12) пренареждания чрез FISH

Различни