Мониторинг чрез биомаркери

Мониторинг на пациентите чрез биомаркери

Биомаркерите са биомолекули, които се откриват в кръвта, други телесни течности (напр. урина) или в тъканите, които или само с тяхното присъствие, или в комбинация с други знаци/симптоми, могат да индикират появата или риска от такава за рак. Има биомаркери за скрининг и/или диагностика, прогнозиране и мониторинг.

Мониторинг в онкологията

Мониторингът на пациент със солиден тумор (напр. гърда, дебело черво, простата) включва две ситуации, които често следват една след друга: 1) Мониторинг на отговора към лечението до ремисия. В тази първа фаза проследяването на лечението се прави основно чрез измерване на туморната маса, използвайки образни изследвания (КТ, ЯМР). 2) Мониторинг на пациента за установяване на рецидив или метастази.

През 2000 г. PET – скенерът, (комбинирайки инжектирането на радиоизотоп и скенера), предизвика революция в мониторинга на онкоболните. Едно единствено изследване, използвайки тази техника може да определи съвсем точното местоположение на метастазите и рецидива на рака с по-висока чувствителност и специфика от класическите образни изследвания.

Въпреки всичко,  основното ограничение на РЕТ – скенера е, че не може да бъде правен до 4 седмици след химиотерапия, нито до 3 месеца след лъчетерапия. В първия случай резултатът ще е фалшиво отрицателен, а във втория – фалшиво положителен. Освен това, в най-добрия случай, може да се откриват само първични тумори и метастази по-големи от 0.5 см, което е също лимитиращ фактор. Тези образни изследвания, също така, са скъпи и затова не винаги са достъпни в болниците, а и са токсични в известна степен. За да се справят с тези проблеми, онколозите в някои случаи използват туморни маркери в кръвта, които дават приблизителна маса на тумора или  риск за появата на метастази.

При някои видове рак  има туморни маркери в кръвта, които са нормални белтъци, освобождавани от тумора. Затова е лесно те да бъдат измерени в клинична лаборатория чрез прост кръвен тест, което струва много по-малко от образните изследвания.

Туморните маркери за солидните тумори помагат на клинициста да избере точното време, за да се направи образно изследване, с цел оценка на отговора към лечение и установяване на евентуален рецидив.

Все пак, няма туморни маркери за всички видове рак. В допълнение, такива маркери не се секретират само под условие, а се секретират също в по-малки количества и от здравите тъкани. Поради чести  фалшиво отрицателни резултати, тяхната специфичност и чувствителност е все още много ниска, за да се вземе терапевтично решение на базата само на тяхното измерване. Нивото на туморните маркери трябва да се интерпретира много внимателно, като повишаването им може да показва съществуването на рак, но също може да е индикатор за много други проблеми, не всички свързани с рака. Маркерите, които са най-интересни и уместни са alphaFP за чернодробен рак и PSA за рак на простатата.

Поради това при солидните тумори използването на специфични генетични маркери чрез теста OncoTRACE може да:

  1. Избегне използването на образни изследвания за потвърждаване на отговора към лечение.
  2. Позволи ранното откриване на рецидив. Така пациентите започват лечение по-бързо, което е по-ефикасно и по-евтино, отколкото приема на пациенти с напреднало заболяване.
  3. Замести образните изследвания за установяване на рецидив при видове рак, за които няма туморни маркери. 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: http://www.oncodna.com/solutions/oncotrace

тел.: +359 88 9431 027 – д-р Б. Петров